Indicator

Full chỉ báo

Tổng quan về các chỉ báo

Tổng quan về các chỉ báo

Chỉ báo về dao động (Volatility Indicators): Bollinger Bands. Chỉ báo về xung lượng (Momentum Indicators): MACD, RMI, RSI; Stochastic Oscilator. Chỉ báo theo chu kỳ (Cycle Indicators): Detrended Price Oscillator; Fibonacci. Chỉ báo cường độ thị trường (Market Strength Indicators): Accumulation-Distribution; Money Flow Index; Moving Average (Volume Adjusted); Negative...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Bollinger Bands

Khái niệm: Bollinger là một công cụ được phát triển bởi chính John Bollinger. Dải Bollinger trong phân tích kỹ thuật còn được biết điến là băng độ lệch chuẩn (standard deviation envelopes). Khái niệm này xuất phát từ quan sát thấy rằng dao động của giá cổ phiếu luôn...