Đường trung bình di động – MA (Moving Average)

Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA): Một đường trung bình đơn giản là kiểu đường trung bình đơn giản nhất. Một cách cơ bản, một đường trung bình đơn giản được tính bằng cách tính tổng các giá đóng trong số khoảng thời gian “x” và chia cho “x”. Có lầm … Đọc tiếp